Statut

STATUT STOWARZYSZENIA
OPOWIADACZE HISTORII DOLNEGO MIASTA W GDAŃSKU

Stowarzyszenie „Opowiadacze Historii Dolnego Miasta w Gdańsku” jest kontynuatorem, współuczestnikiem i inicjatorem działań mieszkańców, miłośników i przyjaciół Dolnego Miasta w Gdańsku, jak i Gdańska w ogóle, którzy to dokumentowali i dokumentują dzieje tej śródmiejskiej i jednocześnie żuławskiej dzielnicy, w kontekście bogatej historii i tradycji całego portowego miasta nad Motławą oraz jego związków ze światem.

Idea wspólnych i zorganizowanych działań podejmowanych na rzecz rozwoju lokalnego wypłynęła w 2010 roku z potrzeby serca w gronie Partnerstwa Społecznego „Dolne Miasto Otwarte”, zaangażowanego w przygotowanie i realizację kompleksowego programu rewitalizacji Dolnego Miasta w Gdańsku. W trakcie uruchomionego wkrótce potem cyklu spotkań odczytowo-dyskusyjnych utworzyła się grupa wolontariuszy, która, chadzając ścieżkami i po zakamarkach żywej pamięci własnej, przyjaciół i znajomych, podjęła trud walki o świadomość obywatelską, odbudowę tożsamości lokalnej i szeroką promocję unikalnych i zróżnicowanych walorów architektonicznych i krajobrazowych dzielnicy. Zawiązanie się Stowarzyszenia „Opowiadacze Historii Dolnego Miasta w Gdańsku” jest bezpośrednim efektem tego zaangażowania i troski o dobro Dolnego Miasta oraz całego ponad tysiącletniego Gdańska.

Stowarzyszenie „Opowiadacze Historii Dolnego Miasta w Gdańsku” swoją uwagę koncentrować będzie na czasie od czasów najdawniejszych po dzień dzisiejszy, a w nim na aktywnym współuczestnictwie w wyznaczaniu trendów rozwoju tak Dolnego Miasta, jak i całej Aglomeracji Gdańskiej, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień związanych z rewitalizacją dzielnic historycznych. Stowarzyszenie, w swych działaniach o charakterze: kulturalnym, badawczym, popularno-naukowym, edukacyjno-integracyjnym i animacyjnym, opierać się będzie na ścisłych kontaktach z mieszkańcami i sympatykami Dolnego Miasta – idąc ścieżkami życiorysów ludzi, budynków i miejsc osadzonych w przestrzeni dzielnicy, albowiem to „żywa pamięć” tworzy i utrwala czas miniony oraz umacnia tożsamość każdej społeczności w miejscu jej bytowania.

Każdy, któremu dobro i rozwój Dolnego Miasta, stanowiącego ważną część dziedzictwa historycznego Gdańska, Ziemi Pomorskiej i Polski, jest bliskie i wypływające z głębi jego serca, jest naszym przyjacielem i współuczestnikiem w tworzeniu pozytywnego wizerunku i marki tego miejsca, jako przestrzeni konkurencyjnej oraz otwartej na siebie i innych.

Żywimy nadzieję, że działalność Stowarzyszenia spotykać się będzie ze zrozumieniem i życzliwością nie tylko instytucji publicznych, organizacji pozarządowych i przedsiębiorstw, ale przede wszystkim zwykłych ludzi. Wspólnie oddamy się poszukiwaniom nieuchwytnego ducha miejsca i wskazywaniem tego, co  w Dolnym  Mieście  jest piękne, godne poszanowania i unikatowe w skali nie tylko miasta i regionu, ale kraju i świata.

Rozdział I
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§ 1

1. Stowarzyszenie nosi nazwę: „Opowiadacze Historii Dolnego Miasta w Gdańsku” i zwane jest dalej Stowarzyszeniem.

2. Siedziba Stowarzyszenia i jego organów znajduje się w Gdańsku.

§ 2

1. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną i działa w oparciu o przepisy ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 855 ze zm.) oraz ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873) wraz z wszelkimi kolejnymi zmianami obu wymienionych ustaw, a także na podstawie postanowień niniejszego statutu.

2. Ze względu na cele Stowarzyszenia, właściwym ministerstwem jest Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

§ 3

1. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, ze szczególnym uwzględnieniem Gdańska i województwa pomorskiego.

2. Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnym profilu działania.

3. Stowarzyszenie może prowadzić działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej na terenie innych państw, z poszanowaniem tamtejszego prawa. W takiej sytuacji istnieje możliwość tłumaczenia nazwy Stowarzyszenia na język niemiecki lub angielski. Tłumaczenie nazwy Stowarzyszenia ustala się odpowiednio na: „Die Geschichtserzähler der Niederstadt Danzig” i „Storytellers of the Lower Town in Gdansk”.

4. Działalność Stowarzyszenia opiera się na społecznej pracy jego członków.

5. Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników lub zlecać określone zadania innym podmiotom.

Rozdział II
CELE STOWARZYSZENIA I SPOSOBY DZIAŁANIA
§ 4

1. Ogólnym celem Stowarzyszenia jest działalność publiczna na rzecz rozwoju Dolnego Miasta w Gdańsku, jak i całego Gdańska w ogóle, realizowana w sposób partnerski i z poszanowaniem materialnego i niematerialnego lokalnego dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego.

2. Cele szczegółowe stanowią:

a. odbudowa i kształtowanie poczucia lokalnego patriotyzmu i tożsamości lokalnej, w tym szerzenie i pogłębienie w społeczeństwie znajomości historii i tradycji wolnościowych Gdańska, ze szczególnym naciskiem na wielokulturowość tego miasta i wielowiekową koegzystencję w nim przedstawicieli wielu narodów i religii,

b. ochrona i promocja unikalnego dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego, w tym edukacja społeczna i przełamywanie stereotypów na temat Dolnego Miasta w Gdańsku,

c. stymulowanie zrównoważonego rozwoju życia społecznego, kulturalnego i gospodarczego, w tym wzmacnianie więzi ogólnospołecznych, rozwijanie i umacnianie postaw służących realizacji idei społeczeństwa obywatelskiego oraz kreowanie pozytywnego wizerunku i marki Dolnego Miasta w Gdańsku, jako przestrzeni konkurencyjnej oraz przyjaznej dla mieszkańców, pracowników i turystów,

d. współuczestniczenie w procesie zmian o charakterze społecznym, przestrzennym, gospodarczym i ekologicznym.

§ 5

1. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez działania o charakterze kulturalnym, badawczym, popularno-naukowym, edukacyjno-integracyjnym i animacyjnym, w tym poprzez:

a. współuczestniczenie w życiu publicznym Dolnego Miasta w Gdańsku, Gdańska i Pomorza oraz animację środowiska lokalnego,

b. przeprowadzanie wywiadów indywidualnych i grupowych, badań ankietowych i kwestionariuszowych, opracowywanie wniosków i opinii w zakresie życia społecznego, kulturalnego i gospodarczego wraz z przedkładaniem ich właściwym organom,

c. inicjowanie, wspieranie i prowadzenie kwerend archiwalnych oraz prac badawczych nad zmianami społeczno-kulturowymi oraz dziedzictwem kulturowym i przyrodniczym, w tym archiwizowanie i udostępnianie wyników tych prac,

d. pozyskiwanie, archiwizację i udostępnianie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa wytworów w postaci: tekstów, utworów muzycznych, fotografii, rysunków, grafik, obrazów, rzeźb oraz przedmiotów użytkowych i innych form przestrzennych, stanowiących elementy kultury materialnej,

e. inicjowanie, wspieranie i organizowanie wydarzeń o charakterze naukowym i popularno-naukowym, obejmującym odczyty, spotkania dyskusyjne, pokazy filmowe, wycieczki, wystawy i ekspozycje, plenery oraz sympozja i konferencje na terenie Polski i za granicą lub/i udział w wyżej wymienionych wydarzeniach,

f. organizowanie i prowadzenie programów edukacyjno-integracyjnych, szkoleniowych, dyskusyjnych i promocyjnych, dotyczących zagadnień związanych dziedzictwem kulturowym i przyrodniczym, a także kampanii i akcji społecznych na rzecz ochrony obiektów zabytkowych i rozwoju lokalnego środowiska,

g. działalność edytorską, poligraficzną i wydawniczą w obszarze publikacji związanych z celami Stowarzyszenia oraz udostępnianych w formie drukowanej i cyfrowej,

h. prowadzenie portalu internetowego, jako miejsca publikacji materiałów edukacyjno-informacyjnych oraz przestrzeni do wyrażania myśli i rozwijania dialogu o sprawach ważnych dla osób związanych z Dolnym Miastem w Gdańsku.

2. U podstaw działalności Stowarzyszenia leży ścisła współpraca z mieszkańcami i sympatykami Dolnego Miasta w Gdańsku, a także członkami innych organizacji i instytucji krajowych lub/i zagranicznych oraz tymi wszystkimi, którzy są taką współpracą lub wymianą doświadczeń zainteresowani.

3 Stowarzyszenie realizuje swoje cele statutowe jako działalność nieodpłatną i odpłatną.

Rozdział III
CZŁONKOWIE STOWARZYSZENIA
§ 6

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

a. członków zwyczajnych,

b. członków wspierających,

c. członków honorowych.

§7

1. Członkami zwyczajnymi mogą być osoby fizyczne, które posiadają pełną zdolność do czynności prawnych, pragną urzeczywistniać cele statutowe Stowarzyszenia oraz złożą pisemną deklarację zawierającą zobowiązanie do przestrzegania zapisów statutu i rekomendację dwóch członków Stowarzyszenia.

2. Cudzoziemcy, bez względu na miejsce zamieszkania i narodowość, mogą być członkami zwyczajnymi Stowarzyszenia zgodnie z przepisami obowiązującymi obywateli polskich.

3. Przyjęcia nowych członków dokonuje Zarząd uchwałą podjętą nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od złożenia deklaracji. O swojej decyzji Zarząd niezwłocznie powiadamia pisemnie zainteresowanego.

4. Od decyzji odmownej zainteresowanemu przysługuje prawo odwołania do Walnego Zgromadzenia, którego uchwała w tym przedmiocie jest ostateczna. Odwołanie należy wnieść w terminie 30 dni od daty otrzymania pisemnej informacji o decyzji Zarządu. Odwołanie jest rozpatrywane na najbliższym Walnym Zgromadzeniu.

5. Członek zwyczajny Stowarzyszenia ma w szczególności prawo do:

a. uczestnictwa w Walnych Zgromadzeniach Stowarzyszenia z prawem głosu i brania udziału w głosowaniach,

b. wybierania i bycia wybranym do organów Stowarzyszenia,

c. zgłaszania do organów Stowarzyszenia wniosków w sprawach związanych z jego działalnością i żądania informacji o sposobie ich załatwienia,

d. uczestniczenia w spotkaniach i imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie oraz w komisjach problemowych zgodnie z regulaminami uchwalonymi przez Zarząd,

e. noszenia odznaki organizacyjnej,

f. posługiwania się logotypem graficznym Stowarzyszenia w sprawach związanych z realizacją celów statutowych Stowarzyszenia.

6. Członek zwyczajny Stowarzyszenia jest zobowiązany:

a. brać czynny udział w przedsięwzięciach organizowanych przez Stowarzyszenie,

b. uczestniczyć w zebraniach Stowarzyszenia,

c. przestrzegać postanowień statutu oraz uchwał organów Stowarzyszenia,

d. nie naruszać solidarności organizacyjnej Stowarzyszenia,

e. regularnie opłacać składki członkowskie.

§ 8

1. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna, bez względu na jej miejsce zamieszkania i narodowość, lub osoba prawna, która za swoją zgodą zostanie przyjęta do Stowarzyszenia za okazaną pomoc w realizacji jego celów.

2. Członkiem wspierającym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie uchwały Zarządu podjętej nie później niż w ciągu 2 miesięcy od daty złożenia deklaracji. O swojej decyzji Zarząd niezwłocznie powiadamia pisemnie zainteresowanego.

3. Od decyzji odmownej zainteresowanemu przysługuje prawo odwołania do Walnego Zgromadzenia, którego uchwała w tym przedmiocie jest ostateczna. Odwołanie należy wnieść w terminie 30 dni od daty otrzymania pisemnej informacji o decyzji Zarządu. Odwołanie jest rozpatrywane na najbliższym Walnym Zgromadzeniu.

4. Członek wspierający ma obowiązek wywiązywania się z zobowiązań, przyjętych na siebie w złożonej deklaracji, przestrzegania statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia.

5. Członkowie wspierający są zwolnieni z obowiązku uiszczania składek członkowskich.

§ 9

1. Członkiem honorowym może być każda osoba fizyczna, bez względu na jej miejsce zamieszkania i narodowość, której godność tę nada Walne Zgromadzenie za szczególne zasługi dla Stowarzyszenia.

2. Członkiem honorowym staje się po przyjęciu uchwały przez Walne Zgromadzenie na wniosek Zarządu albo co najmniej 6 członków Stowarzyszenia. O swojej decyzji Zarząd niezwłocznie powiadamia pisemnie zainteresowanego.

3. Do obowiązków członka honorowego należy przestrzeganie statutu Stowarzyszenia oraz propagowanie jego celów i zadań oraz branie czynnego udziału w działalności Stowarzyszenia.

4. Członkowie honorowi są zwolnieni z obowiązku uiszczania składek członkowskich.

§ 10

1. Członkowie wspierający i honorowi nie posiadają biernego oraz czynnego prawa wyborczego, mogą jednak brać udział z głosem doradczym w statutowych władzach Stowarzyszenia, poza tym posiadają takie same prawa jak członkowie zwyczajni.

2. Materialne efekty pracy twórczej Stowarzyszenia w postaci publikacji naukowych i popularno-naukowych oraz materiałów informacyjnych i promocyjnych, są dostępne bezpłatnie wszystkim członkom.

§ 11

1. Ustanie członkostwa w Stowarzyszeniu następuje wskutek:

a) dobrowolnej rezygnacji pisemnej z przynależności do Stowarzyszenia złożonej na ręce Zarządu,

b) utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu,

c) śmierci członka, będącego osobą fizyczną, lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego, będącego osobą prawną,

d) wykluczenia przez Zarząd.

2. Wykluczenie członka przez Zarząd następuje na podstawie uchwały Zarządu i z powodu:

a) nieusprawiedliwionego zalegania z zapłatą składek przez okres dłuższy niż 6 miesięcy,

b) rażącego naruszenia zasad statutowych, nieprzestrzegania postanowień i uchwał władz Stowarzyszenia,

c) braku przejawów aktywnej działalności na rzecz Stowarzyszenia.

3. Od uchwały Zarządu w sprawie pozbawienia członkostwa w Stowarzyszeniu przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia w terminie 14 dni od daty doręczenia stosownej uchwały. Odwołanie jest rozpatrywane na najbliższym Walnym Zgromadzeniu. Uchwała Walnego Zgromadzenia w tym przedmiocie jest ostateczna.

§ 12

1. Każdemu członkowi stowarzyszenia może być nadana godność Honorowego Patrona Stowarzyszenia. Godność tą Walne Zgromadzenie może nadać osobie szczególnie zasłużonej dla Gdańska, a w szczególności Dolnego Miasta, której postawa moralna i dotychczasowa działalność jest zgodna z celami Stowarzyszenia.

2. W tym samym czasie godność Honorowego Patrona Stowarzyszenia może być nadana tylko jednej osobie.

3. Do Honorowego Patrona Stowarzyszenia stosuje się postanowienia dotyczące członków honorowych, z tym że nadanie i odebranie tej godności następuje uchwałą podjętą większością 2/3 głosów.

Rozdział IV
ORGANY STOWARZYSZENIA
§ 13

Organami Stowarzyszenia są:

a) Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia, zwane Walnym Zgromadzeniem,

b) Zarząd Stowarzyszenia, zwany Zarządem,

c) Komisja Rewizyjna, zwana Komisją.

§ 14

1. Walne Zgromadzenie jest najwyższym organem Stowarzyszenia.

2. W Walnym Zgromadzeniu biorą udział:

a. z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni,

b. z głosem doradczym – członkowie wspierający, honorowi oraz zaproszeni goście.

3. Walne Zgromadzenie może być zwyczajne lub nadzwyczajne.

4. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd raz w roku, jako sprawozdawcze, i co trzy lata, jako sprawozdawczo-wyborcze, zawiadamiając członków o jego terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad do najmniej na 14 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia za pośrednictwem poczty zwykłej lub poczty elektronicznej.

5. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd:

a. z własnej inicjatywy w każdym czasie w wyniku zaistniałych sytuacji i okoliczności,

b. na żądanie członków Komisji,

c. na pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia.

6. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powinno zostać zwołane przed upływem 21 dni od daty zgłoszenia wniosku lub żądania, zawierającego proponowany porządek obrad, i obradować nad sprawami, dla których zostało zwołane.

§ 15

1. Uchwały wszystkich organów Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków organu, o ile statut nie stanowi inaczej. W przypadku równego rozłożenia głosów decyduje głos Prezesa.

2. Jeżeli w pierwszym terminie na Walnym Zgromadzeniu nie uczestniczy co najmniej połowa liczby członków, wówczas w drugim terminie posiedzenia uchwały mogą być podjęte odpowiednią większością głosów oddanych przez członków obecnych.

3. Uchwały walnego zgromadzenia obowiązują wszystkich członków stowarzyszenia.

§ 16

1. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia w szczególności należy:

a. uchwalanie programów organizacyjnej i finansowej działalności Stowarzyszenia,

b. uchwalenie regulaminów działania Zarządu i Komisji,

c. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania Komisji z działalności Stowarzyszenia,

d. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu z działalności minionej kadencji,

e. udzielanie, po wysłuchaniu wniosków Komisji, absolutorium ustępującemu Zarządowi,

f. wybór Prezesa i Członków Zarządu,

g. wybór członków Komisji,

h. uchwalenie statutu Stowarzyszenia lub jego zmiany i poprawki,

i. nadanie członkostwa honorowego,

j. ustalanie wysokości składek członkowskich,

k. podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia i przeznaczenia jego majątku,

l. podejmowanie uchwał w sprawie przystąpienia do innych organizacji,

m. powoływanie i likwidacja oddziałów Stowarzyszenia,

n. podejmowanie uchwał w przypadkach określonych statutem oraz w innych sprawach niezastrzeżonych do kompetencji pozostałych organów.

2. Walne Zgromadzenie pracuje według ustalonego porządku obrad.

3. Walne Zgromadzenie wybiera Przewodniczącego Zebrania, a na jego wniosek Wiceprzewodniczącego i Sekretarza, którzy dalej prowadzą obrady.

4. Z przebiegu walnego zgromadzenia sporządza się protokół, który podpisuje sekretarz i przewodniczący zebrania. Protokół podlega zatwierdzeniu na najbliższym walnym zgromadzeniu.

5. Członkowie stowarzyszenia mogą mieć wgląd do protokołu z walnego zgromadzenia.

§ 17

1. Wyboru członków Zarządu, w tym Prezesa, oraz wyboru członków Komisji dokonuje Walne Zgromadzenie spośród członków zwyczajnych Stowarzyszenia w głosowaniu tajnym lub, o ile tak zarządzi Walne Zgromadzenie, głosowaniu jawnym.

2. Członkowie Zarządu i Komisji są wybierani na 3-letnią kadencję i ich mandat wygasa po pierwszym Walnym Zgromadzeniu, odbywającym się w roku kalendarzowym, w którym upływa okres kadencji.

3. Mandat członka Zarządu lub Komisji wygasa przed upływem kadencji z powodu:

a. ustania członkostwa w Stowarzyszeniu,

b. dobrowolnej rezygnacji pisemnej,

c. odwołania przez Walne Zgromadzenie uchwałą podjętą większością 2/3 głosów wobec stwierdzenia niewywiązywania się przez członka Zarządu lub Komisji ze swoich zobowiązań, wynikających z pełnionej w Stowarzyszeniu funkcji.

4. W przypadkach wygaśnięcia mandatu członka Zarządu lub Komisji przed upływem kadencji uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze kooptacji dokonywanej przez pozostałych członków organu, który uległ zmniejszeniu. W tym trybie można powołać nie więcej niż połowę składu organu.

§ 18

1. Zarząd składa się z 3 do 5 członków, w tym: Prezesa, Sekretarza i Skarbnika.

2. Prezes Zarządu kieruje pracami Zarządu. W razie jego nieobecności zastępuje go wskazany przez Zarząd członek Zarządu.

3. Zarząd kieruje działalnością Stowarzyszenia zgodnie z postanowieniami Statutu i reprezentuje je na zewnątrz.

§ 19

1. Do zakresu działania Zarządu Stowarzyszenia należy w szczególności:

a. realizacja wytycznych i uchwał Walnego Zgromadzenia,

b. kierowanie bieżącą pracą Stowarzyszenia i zarządzanie jego majątkiem,

c. podejmowanie uchwał dotyczących przyjęcia członków i ustania członkostwa,

d. uchwalenie okresowych planów działania i preliminarzy budżetowych,

e. powoływanie komisji problemowych i zespołów do zadań regulaminowych jako organów pomocniczych Zarządu Stowarzyszenia oraz ustalanie ich składu osobowego i zasad działania,

f. uchwalanie innych regulaminów w zakresie działalności Stowarzyszenia, w tym regulaminu Biura,

g. podejmowanie uchwał o przystąpieniu do innych stowarzyszeń,

h. rozpatrywanie wniosków przedstawionych przez Komisję Rewizyjną,

i. rozpatrywanie odwołań od uchwał w sprawach dotyczących członkostwa w Stowarzyszeniu,

j. składanie sprawozdań z działalności Stowarzyszenia,

k. nabywanie praw i zaciąganie zobowiązań majątkowych w imieniu Stowarzyszenia, z zastrzeżeniem zapisów § 22 ust. 6.

2. Zarząd zbiera się w określonych przez siebie terminach, zgodnie z potrzebami podejmowania stosownych decyzji, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.

3. Zarząd dokonuje podziału czynności między swoich członków w sprawach niewymagających kolektywnego działania.

4. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes lub upoważniony członek Zarządu.

6. Uchwały Zarządu są prawomocne przy obecności przynajmniej połowy członków. Uchwały Zarządu zapadają zwykle większością głosów. W razie równości głosów rozstrzyga głos Prezesa.

7. Oświadczenia woli w imieniu Stowarzyszenia składa jednoosobowo Prezes Stowarzyszenia lub dwóch członków Zarządu działających łącznie.

8. Do obsługi administracyjnej Stowarzyszenia Zarząd może zatrudniać pracowników, którzy tworzą Biuro Stowarzyszenia.

9. Zarząd stowarzyszenia jest obowiązany zapoznać członków z obowiązującymi uchwałami stowarzyszenia, a na żądanie członków – okazać je  do wglądu.

§ 20

1. Komisja składa się z 3 członków.

2. Komisja wybiera ze swojego grona Przewodniczącego.

3. Do kompetencji Komisji należy:

a przeprowadzenie co najmniej raz w roku kontroli merytorycznej działalności programowej i organizacyjnej Stowarzyszenia,

b. przeprowadzenie co najmniej raz w roku kontroli gospodarki finansowej i majątkowej Stowarzyszenia

c. dokonywanie okresowych ocen działalności statutowej zarządu stowarzyszenia.

d. prowadzenie okresowych kontroli opłacania składek członkowskich,

e. składanie wniosku o zwołanie Walnego Zgromadzenia,

f. sporządzanie protokołu z rewizji i ocen działalności, oraz innych czynności,

g. składanie sprawozdań na Walnym Zgromadzeniu i zgłaszanie wniosków w przedmiocie absolutorium ustępującemu Zarządowi.

4. Członkami Komisji nie mogą być osoby:

a. będące członkami Zarządu lub pozostające z członkiem Zarządu w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia,

b. skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej.

5. Wybranie do składu Komisji osoby wbrew postanowieniom ust. 4 jest nieważne. Wystąpienie okoliczności, o których mowa w ust. 4 w trakcie kadencji Komisji jest równoznaczne z pisemną rezygnacją członka Komisji, którego okoliczność ta dotyczy.

§ 21

Przewodniczący Komisji i w razie potrzeby inni jej członkowie mają prawo uczestnictwa z głosem doradczym w posiedzeniach Zarządu.

Rozdział V
MAJĄTEK I DZIAŁALNOŚĆ STOWARZYSZENIA/DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA STOWARZYSZENIA
§ 22

1. Majątek Stowarzyszenia tworzą środki pieniężne i inne składniki majątkowe, które służą wyłącznie do realizacji statutowych celów Stowarzyszenia.

2. Majątek Stowarzyszenia pochodzi z:

a. składek członkowskich,

b. dotacji i subwencji,

c. środków otrzymanych od sponsorów,

d. darowizn,

e. zapisów i spadków,

f. dochodów z własnej działalności statutowej i ofiarności publicznej,

g. dochodów z majątku.

h. z odpłatnej działalności statutowej.

i. z działalności gospodarczej.

 

3. Składki członkowskie powinny być wpłacane do końca pierwszego kwartału każdego roku. Nowo przyjęci członkowie wpłacają składki według zasad określonych przez Zarząd w ciągu 30 dni od otrzymania powiadomienia o przyjęciu na członka Stowarzyszenia. Wysokość składek oraz tryb składkowy zatwierdza Walne Zgromadzenie.

4. Środki pieniężne są przechowywane na koncie stowarzyszenia, a rok rozliczeniowy stowarzyszenia trwa od 01 stycznia do 31 grudnia danego roku.

5. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

6. Majątkiem i funduszami Stowarzyszenia gospodaruje Zarząd.

7. Następujące czynności zarządu majątkiem wymagają zgody Walnego Zgromadzenia:

a. nabycie, zbycie lub obciążenie nieruchomości,

b. nabycie, zbycie lub objęcie udziałów lub akcji w spółce,

c. zaciągnięcie kredytu lub pożyczki,

d. wynajęcie lub wydzierżawienie nieruchomości Stowarzyszenia na okres dłuższy niż 5 lat,

e. rozporządzenie składnikiem majątku Stowarzyszenia o wartości wyższej niż 20.000 PLN lub zaciągnięcie zobowiązania przekraczającego tę wartość,

f. przyjęcie lub odrzucenie spadku.

8. Stowarzyszenie może prowadzić w kraju i zagranicą działalność gospodarczą, obejmującą następujące przedmioty działalności zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności:
•18.1 –drukowanie i działalność usługowa związana z poligrafią;
•18.20.Z –reprodukcja zapisanych nośników informacji;
•46 –handel hurtowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi;
•47 –handel detaliczny, z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi;
•56.10 –restauracje i pozostałe placówki gastronomiczne;
•56.30.Z –przygotowywanie i podawanie napojów;
•58.1 –wydawanie książek i periodyków oraz pozostała działalność wydawnicza, z wyłączeniem w zakresie oprogramowania;
•59 –działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo, programów telewizyjnych, nagrań dźwiękowych i muzycznych;
•60 –nadawanie programów ogólnodostępnych i abonamentowych;
•62.02.Z–działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki;
•62.01.Z–działalność związana z oprogramowaniem;
•63 –działalność usługowa w zakresie informacji;
•68.20.Z –wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi;
•70.21.Z –stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja;
•71.20.B –pozostałe badania i analizy techniczne;
•73.1 –reklama;
•73.20.Z –badanie rynku i opinii publicznej;
•74.20.Z –działalność fotograficzna;
•74.90.Z –pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana;
•77.29.Z –wypożyczanie i dzierżawa pozostałych artykułów użytku osobistego i domowego;
•77.39.Z –wypożyczanie i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowana;
•77.40.Z –dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim;
•78.10.Z –działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników;
•79.90.C –pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana;
•81.30.Z–działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni;
•82.30.Z –działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów;
•85.51.Z –pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych;
•85.52.Z –pozaszkolne formy edukacji artystycznej;
•90.0 –działalność twórcza związana z kulturą i rozrywką;
•91 –działalność bibliotek, archiwów, muzeów oraz pozostała działalność związana z kulturą;
•93 –działalność sportowa, rozrywkowa i rekreacyjna.

9. Działalność gospodarcza może być prowadzona przez Stowarzyszenie jak również stworzone przez Zarząd jednostki organizacyjne zwane dalej zakładami. Zakres działania zakładu oraz zakres uprawnień i obowiązków kierowników zakładu określa regulamin organizacyjny zakładu, uchwalony przez Zarząd Stowarzyszenia.

10. Cały dochód uzyskiwany przez Stowarzyszenie z działalności gospodarczej przeznacza się na działalność statutową.

11. Stowarzyszenie może prowadzić działalność odpłatna statutową we wszystkich działaniach statutowych.

12. Decyzję o rozpoczęciu odpłatnej działalności statutowej i działalności gospodarczej lub ich zawieszeniu, podejmuję każdorazowo Zarząd Stowarzyszenia Uchwałą Zarządu.

§ 23

1. Zabronione jest udzielanie pożyczek przez Stowarzyszenie lub zabezpieczanie zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia w stosunku do:

a. członków Stowarzyszenia i jego organów,

b. pracowników Stowarzyszenia,

c. małżonków pracowników oraz ich krewnych lub powinowatych w linii prostej, krewnych lub powinowatych w linii bocznej do drugiego stopnia,

d. osób związanych z pracownikami z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli.

2. Zabronione jest przekazywanie majątku Stowarzyszenia osobom, o których mowa w ust. 1 pkt a – d, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich.

3. Zabronione jest wykorzystywanie majątku Stowarzyszenia na rzecz osób, o których mowa w ust. 1 pkt a – d na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Stowarzyszenia.

4. Zabronione jest kupowanie przez Stowarzyszenie na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą osoby wymienione w ust. 1 pkt a i b oraz od osób, o których mowa w ust. 1 pkt c i d.

Rozdział VI
PRZEPISY KOŃCOWE
§ 24

1. Niniejszy statut może być zmieniony lub zastąpiony nowym, wyłącznie przez Walne Zgromadzenie na podstawie uchwały powziętej większością 2/3 głosów, przy obecności, co najmniej połowy członków Stowarzyszenia.

2. Szczegółowe zasady działania Stowarzyszenia określa regulamin przyjęty przez Walne Zgromadzenie.

§ 25

1. Stowarzyszenie może być rozwiązane na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia powziętej większością 2 / 3 głosów, przy obecności co najmniej połowy członków Stowarzyszenia.

2. Likwidatorami są członkowie Zarządu, jeśli Walne Zgromadzenie nie wyznaczy innych likwidatorów.

3. Pozostały po likwidacji majątek Stowarzyszenia, zostanie podzielony zgodnie z uchwałą Walnego Zgromadzenia. W przypadku niepodjęcia takiej uchwały majątek Stowarzyszenia przechodzi na rzecz organizacji o zbliżonych celach statutowych.

§ 26

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym statucie mają zastosowanie przepisy prawa o stowarzyszeniach.

Niniejszy statut został przyjęty uchwałą Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia „Opowiadacze Historii Dolnego Miasta w Gdańsku” w dniu 14.12.2019 w Gdańsku.

Podpisy:

Rozmiar czcionki
Kontrast